Rahvusvaheline koostöö

Maa-ameti rahvusvahelise tegevuse eesmärgiks on tugevdada koostööd teiste riikidega geomaatika ja maade administreerimise valdkondades, et lihtsustada Euroopa ruumiandmete infrastruktuuri loomist; panustada üleeuroopalistesse kaarditoodetesse ja teenustesse; osaleda aktiivselt nende valdkondade spetsialistide võimekuse tõstmises ning teadmiste ja parimate praktikate vahetamises.

Rahvusvahelise koostöö võib jagada neljaks:

  • kahepoolne koostöö ehk koostöö riikide vahel
  • piirkondlik koostöö ehk koostöö Läänemere riikidega
  • EL liikmesriikide vaheline koostöö
  • üleeuroopaline ja globaalne koostöö

Maa-amet on usaldusväärne koostööpartner ning esindab Eestit mitmetes rahvusvahelistes organisatsioonides nagu näit. EuroGeographics », EL katastrite alaline komitee (PCC »), EuroSDR » ja ÜRO globaalse ruumiandmete haldamise ekspertide komitee Euroopa alamkomitee UN-GGIM:Europe ».

Rahvusvaheline koostöö

Maa-ametil on olnud pikaajaline viljakas koostöö:

Kahepoolse koostöö eesmärgiks on omavaheliste sidemete tugevdamine geoinformaatika, geodeesia, maakatastri, maakorralduse, maade hindamise jt. valdkondades; peamisteks koostöövormideks on informatsiooni ja kogemuste vahetus, õppereisid ja vastastikune andmevahetus.

Lähiminevikus on edukalt ellu viidud alljärgnevad projektid:

Šveitsi valitsuse » poolt „Eesti-Šveitsi koostööprogrammi 2010-2016“ kaudu rahastatud projekt „Globaalse navigatsioonisüsteemi reaalaja (GNSS-RTK) püsijaamade võrgu rajamine keskkonnaseire otstarbel“. Projekti raames korraldatud riigihanke „GNSS-RTK püsijaamade võrgu seadmete ostmine, paigaldamine ja seadistamine“ võitis Leica Geosystems. Projekti tulemusena rajati aastatel 2013-2016 kokku 28 uut GNSS püsijaama. 

Euroopa Majanduspiirkonna Norra, Islandi ja Liechtensteini toetuse 2009-2014 raames rahastatud projekt „INSPIRE direktiivi elluviimine“, projekti doonorpartneriks oli Norra Kaardistusagentuur ». Projekti eesmärgiks oli tagada INSPIRE direktiivi nõuetele vastavate teenuste olemasolu I, II ja III lisa kõikide andmevaldkondade jaoks ning uuendada maakatte topograafilised ruumiandmed 17% ulatuses Eesti territooriumist. 

Geodeesia valdkonnas osaleb Maa-amet Põhjamaade Geodeesia Komisjoni » (NKG) töös. NKG ülesandeks on luua erialaspetsialistidele võimalused tihedaks koostööks, kogemuste vahetuseks ning ühisprojektide elluviimiseks.

Fotogramm-meetria valdkonnas võtab Maa-amet osa Põhjamaade kaardistusametite aeropildistuse ja laserskaneerimise alastest nõupidamistest.

Kinnisvara valdkonnas annab Maa-amet koos Leedu Registrite Keskuse ja Läti Maateenistusega välja inglisekeelset Balti kinnisvaraturgude ülevaadet “Baltic Review – Real Estate Markets of Estonia, Latvia and Lithuania”.  

Maa-amet on ruumiandmete alal, eelkõige INSPIRE direktiiviga seonduvates küsimustes, Euroopa Komisjoni Eesti-poolne kontaktpunkt. INSPIRE direktiiv võeti vastu 2007.a. ja selle eesmärgiks on luua Euroopa ruumiandmete infrastruktuur, mis tagab ruumiandmete kättesaadavuse ja koostalitlusvõime. Rohkem informatsiooni INSPIRE kohta leiate Eesti geoportaalist ».

Maa-amet on Euroopa Kosmoseagentuuri » tehniliseks kontaktpunktiks ning vastutab riikliku andmekeskuse rajamise ja Sentineli satelliidiandmete töötlemise eest.

Maa-amet tagab Eesti andmete kättesaadavuse Copernicuse hädaolukordade ohjamise teenusele », mille ülesandeks on tagada vajalik informatsioon hädaolukordadele reageerimise ja kriisijuhtimise valdkondades.

Maa-amet on EL katastrite alalise komitee » (PCC) liige. PCC eesmärgiks on olla katastrispetsialistide võrgustikuks ning lihtsustada omavahelist informatsiooni, kogemuste ja parimate praktikate vahetust. 2017.a. novembris korraldas Maa-amet PCC konverentsi ja plenaaristungi » Tallinnas.

Maa-amet on olnud EuroGeographics’i » täisliige alates 2001.a.

EuroGeopgraphics on Euroopa kaardisus-, kinnistus- ja katastriametite assotsiatsioon, mille eesmärgiks on geoinfo alase koostöö kaudu edendada Euroopa ruumiandmete infrastruktuuri loomist.

Assotsiatsiooni missiooniks on tagada võrgustiku olemasolu, mille kaudu liikmed saavad suurendada oma võimekust ja rolli; lihtsustada juurdepääsu liikmete andmetele, teenustele ja asjatundlikkusele; ning esindada oma liikmeid ühtse tugeva häälena EL institutsioonides ja rahvusvahelisel areenil.

Maa-amet panustab kõikidesse EuroGeographics’i olulisematesse toodetesse ja teenustesse: EuroBoundaryMap – administratiivüksuste ja statistiliste regionaaljaotuste andmebaas mk 1:100 000; EuroRegionalMap –topograafiline vektorandmekogu mk 1:250 000; EuroGlobalMap – topograafiline andmekogu mk 1:1 milj.; EuroDEM – Euroopa digitaalne kõrgusmudel, mk 1: 100 000, täpsus 8-10-m.

Maa-amet teostab riigi liikmeõigusi Euroopa Ruumiandmete Rakendusuuringute Ühingus EuroSDR ». EuroSDRi peamine eesmärk on edendada ruumiandmete alaseid rakendusuuringuid ja haridust avaliku ja erasektori teadusasutuste ja ruumiandmeid tootvate organisatsioonide vahelise koostöö kaudu. Osalemine EuroSDRi tegevuses avardab võimalusi kaasa rääkida ruumiandmete hõive, analüüsi ja visualiseerimise väljatöötamisel ning sellealaste otsuste ja poliitika kujundamisel Euroopas.

Maa-amet esindab Eestit Struve meridiaanikaare koordineerimiskomitees, Struve meridiaanikaar, mille punktid asuvad 10 riigi territooriumil, kanti UNESCO kultuuripärandi nimekirja » 2005.a.

Maa-amet osaleb Rahvusvahelise Geodeesia Assotsiatsiooni (IAG) referentsraamistike Euroopa töögrupi (EUREF ») töös. Töögrupi peamiseks ülesandeks on Euroopa geodeetilise referentssüsteemi määratlus, realisatsioon ja haldus. 2019.a. oli Maa-ametil au korraldada EUREF sümpoosion Tallinnas.  

Maa-amet on Euroopa asukohamääramise süsteemi (EUPOS ») juhtkomitee liige. EUPOS projekti eesmärgiks on rajada Kesk- ja Ida-Euroopas ühtne GNSS püsijaamade võrk, mis võimaldaks teha GNSS mõõtmisi reaalajas.

Maa-amet esindab Eestit ÜRO globaalse ruumiandmete haldamise komitee (UN-GGIM ») Euroopa alamkomitees (UN-GGIM:Europe »).

Euroopa alamkomitee ülesandeks on tagada ÜRO Euroopa liikmesriikide kaardistus- ja katastriametite ja statistikaametite, Euroopa institutsioonide ja muude asjaomaste asutuste vaheline koostöö eesmärgiga tõhustada ruumiandmete haldamist ja kättesaadavust Euroopas, nende integreerimist teiste andmetega vastavalt sellele, millised on kasutajate vajadused ja nõudmised.

Viimati uuendatud 02.09.2021