Arengukava

Maa-ameti arengukavas on välja toodud organisatsiooni arendussuunad, asutuse strateegilised eesmärgid ja nende täitmiseks vajalikud tegevused järgneval neljal aastal. Maa-ameti eesmärk on olla kompetentsikeskus kahes valdkonnas – maaküsimuste ja ruumiandmete alal.

Maa-ametist on oma tegevusaastate jooksul kujunenud oluline maaküsimuste kompetentsikeskus ja asjatundlik partner maa teemadel ning amet soovib selles oma kompetentsi veelgi tugevdada. Olulisteks väljakutseteks on riigi maakorralduse läbiviimise võimekuse tõstmine, maatoimingute lihtsustamine ja riigi maatehingute koondamine Maa-ametisse.

Maa-amet on kaasaegsete geoinformaatika põhimõtete kohaselt hallanud ruumiandmeid üle 15 aasta, selle ajaga on omandatud ainulaadne kogemus ja kõrge ruumiandmete alane kompetents. Eesmärk on kujundada Maa-ametist ministeeriumide ja riigiasutuste ülene ruumiandmete kompetentsikeskus, kus töödeldakse ja hallatakse avalikkusele olulisi ruumiandmeid, pakutakse kvaliteetseid ja uuenduslikke teenuseid ning kuhu on koondunud selleks vajalikud oskused. Ruumiandmete hulgas peame oluliseks pakkuda kvaliteetseid katastri-, aadressi-, topograafia-, kohanime-, geodeesia-, geoloogia ja maavara andmeid ning nendega seotud teenuseid.

Suuname asjatundlikult maatoiminguid ning varustame ühiskonda maa- ja ruumiandmetega.
See tähendab, et me:

 • tagame omandi ruumilise ulatuse andmete usaldusväärsuse ja säilimise;
 • suuname maatoiminguid maa otstarbekamaks kasutamiseks ja majandamiseks;
 • viime oskuslikult ja vastavalt ühiskonna vajadustele läbi tehinguid riigimaaga;
 • pakume avalikke teenuseid, mis võimaldavad lihtsalt ja kiirelt kasutada maa- ja ruumiandmeid.

Oleme ruumiandmete keskus ja asjatundlik partner maaküsimustes.
Visiooni saavutamiseks:

 • lihtsustame maatoimingute läbiviimist ja registreerimist;
 • viime maakatastri andmed vastavusse omandi ulatusega looduses;
 • toetame sotsiaalmajanduslikku arengut maakorralduse võimaluste ja ruumiandmete kasutusele võtmisega;
 • tõstame maa- ja ruumiandmete kvaliteeti;
 • kasutame kaasaegset tehnoloogiat andmete ja teenuste kättesaadavaks tegemiseks.
 • asjatundlikkus ja objektiivsus
 • innovatiivsus
 • kaasatus ja avatus

Viimati uuendatud 08.06.2021