Majandusteave, riigihanked

Majandusteave

Eelarve ja aruanded

Maa-ametil on oma eelarve ja arvelduskontod Riigikassa kontsernikonto koosseisus. Ameti kulud kaetakse riigieelarvest.

E-arved

Maa-amet on liitunud e-müügiarvete keskkonnaga www.arved.ee », mis tähendab, et Maa-amet on e-müügiarvete saajana registreeritud e-arvete operaatorite juures ning e-müügiarvete saatjana registreeritud e-arvete operaatorite juures ja pankades.

E-müügiarvete tellimusi saab teha keskkonnas www.arved.ee

Arve esitaja või arve saaja on Rahandusministeerium (registrikood 70000272).

Riigihanked

Alates 2018. aastast osutab Maa-ametile riigihangete korraldamise teenust Riigi Tugiteenuste Keskus, välja arvatud Rail Baltica projektiga seonduvates ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna riigihangetes. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna konsolideerimise tulemusena korraldab Maa-ameti IKT-alaseid riigihankeid Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus. Rail Baltica projekti riigihankeid korraldab Maa-amet ise.

Eeltoodust tulenevalt on Maa-ameti iga-aastased hankevajadused kajastatud Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt koostatavas ühtses hankeplaanis ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogia Keskuse hankeplaanis.  Juhul kui Maa-amet korraldab erandina ise riigihankeid, siis koostatakse selle kohta eraldi hankeplaan

Maa-ameti korraldatud riigihangete kohta saate informatsiooni riigihangete registrist, sisestades registrisse kantud andmete otsimiseks lahtrisse "Hankija" sõna "Maa-amet".

Alla lihthanke piirmäära jäävate hangete kohta saab informatsiooni Maa-ameti dokumendiregistrist.

Maa-ameti korraldatud riigihangetega seonduvates küsimustes kirjutage aadressil: riigihanked@maaamet.ee

Viimati uuendatud 13.09.2021