Organisatsioon

Maa-amet on valitsusasutus Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas. Maa-amet osaleb riigi maapoliitika arendamisel ja elluviimisel, varustab ühiskonda maa kohta kogutava infoga ning tagab riiklike ruumiandmete ajakohasuse, kättesaadavuse ja kasutuslihtsuse.

Maa-ameti põhimäärus

Maa-ameti tegevused jagunevad nelja laiema valdkonna vahel:

  • Riigi maapoliitika elluviimine – riigimaade haldamine ja rentimine, riigile mittevajaliku maa müük ja avalikes huvides vajaliku maa omandamine, maareformi läbiviimine.
  • Maakatastri pidamine – katastriandmete haldamine ja avalikkusele kättesaadavuse tagamine, katastrimõõdistamise ja -kontrolli korraldamine ning maa hindamise alase tegevuse korraldamine.
  • Geoinformaatika – ruumiandmete haldamine, ruumiandmeteenuste pakkumine ning geoinformaatika koordineerimine.
  • Geodeetiliste, geoloogiliste ja topograafiliste andmete hõive ja haldamine – geodeetiliste võrkude väljaarendamise korraldamine, geoloogilise info haldamine, riigi territooriumi kaardistamine, ühiskonna varustamine üldriiklike topograafiliste andmete ja kaartidega.

Maa-ameti struktuur seisuga 01.07.2021

Viimati uuendatud 13.09.2021