Isikuandmete töötlemine

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming.

Maa-ametile ette nähtud ülesannete täitmisel satub asutusse ka isikuandmeid, sh tundlikku ja eraelulist teavet. Isikuandmete kaitse seadusest lähtuvalt töötleb Maa-amet isikuandmeid vaid sellises ulatuses, mis on vajalik talle pandud avalike ülesannete täitmiseks.

Alljärgnevalt ülevaade, kuidas Maa-ametis isikuandmeid hoitakse. Selgitused ei hõlma juriidiliste isikute andmeid, samuti isikuandmete töötlemist nendel lehtedel, millele Maa-ameti võrgulehel viidatakse (välislingid).

Teenustele, rakendustele, katastri- ja ruumiandmetele juurdepääsu taotlemine

Kasutame Teie isikuandmeid Teile ligipääsu andmiseks Maa-ameti pakutavatele kasutaja autoriseerimist vajava ligipääsuga teenustele, rakendustele, katastri- ja ruumiandmetele. Vajadusel kasutame Teie isikuandmeid Teile rakenduste ja teenuste tööga või ruumiandmete kasutusse andmisega seotud teadete, litsentsilepingute ja arvete edastamiseks. Kolmandatele isikutele me Teie andmeid ei avalda. Teie andmetele võib juurdepääsu saada üksnes asutus või isik, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

Tegevuslitsentside taotlemine

Teie isikuandmeid kasutame Teile menetluses olulise info edastamiseks ja tehtud otsuste teatavakstegemiseks, samuti märgitakse taotluses esitatud isikuandmed väljaantavale tegevuslitsentsile. Tegevuslitsents väljastatakse vaid litsentsi taotlenud isikule. Väljaantud tegevuslitsentside info on Maa-ameti kodulehel (muud isikuandmed peale Teie nime, näiteks elukoht, avaldatakse vaid juhul, kui olete andnud selleks nõusoleku).

Teabenõude, selgitustaotluse, märgukirja, kaebuse või vaide esitamine

Teie isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks. Kui peame Teile vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldame talle Teie isikuandmeid üksnes hädavajalikus mahus.

Kui olete saatnud meile teabenõude, selgitustaotluse, märgukirja või kaebuse, mille menetlemine on teise asutuse pädevuses, siis edastame dokumendi ise õigele adressaadile ja teavitame Teid sellest.

Kirjavahetuse registriandmed on nähtavad meie internetipõhises dokumendiregistris ». Näha on kirja saatja või saaja initsiaalid, mitte nimi. Dokumendi pealkirjana näitame internetis näiteks "Teabenõue", "Selgitustaotlus", "Märgukiri", "Kaebus" vms.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga. Kui keegi soovib Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis juurdepääsupiirang tähendab, et teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab välja anda ning kas seda saab teha osaliselt või täielikult. Dokumendile ei jäta me alles Teie kontaktandmeid, nagu aadress, e-posti aadress ja telefoninumber (v.a siis, kui kirjutate juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse » §-s 35.

Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame 7 aastat ja teabenõudeid 5 aastat. Kaebusi, vaideid ja sellealast kirjavahetust säilitame 10 aastat. Tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.

Riigivara võõrandamise, kasutamiseks andmise või asjaõigusega koormamise menetlemine

Teie isikuandmeid kasutame Teile menetluses olulise info edastamiseks ja tehtud otsuste teatavakstegemiseks, samuti asja lahendamiseks (nt Teie ja Teile kuuluvate kinnisasjadega seotud õiguste ja kohustuste hindamiseks).

Menetlusdokumentide Teile teatavaks tegemisel kasutame üldjuhul aadressiandmeid, mida olete ise meile avaldanud. Õigusaktides sätestatud juhtudel edastame teated ja dokumendid Teie rahvastiku- või äriregistrisse kantud elukoha või asukoha aadressil (nt enampakkumisteated õigustatud isikutele). Kirjad ja menetlusinfo (sh Teile saadetavad arved) edastame Teile üldjuhul lihtkirjaga või e-kirjaga, haldusotsused (käskkirjad, otsused jne) üldjuhul tähitud kirjaga.

Teile kuuluva kinnisasjaga ja Teie poolt riigimaaga tehtud tehingute andmeid (nt kinnisasja omandiõigus, mis seadusest tulenevalt annab eelisõiguse enampakkumisel, Teie poolt riigimaa suhtes sõlmitud lepingud jms) kasutame menetlustes selleks, et välja selgitada Teie õigused ja kohustused riigile kuuluvate maadega läbiviidavates menetlustes. Kolmandatele isikutele menetluse käigus kasutatud andmeid üldjuhul ei avaldata. Erandina avaldatakse seadusest tulenevatel juhtudel riigivaraga tehtud tehingute (nt riigi kinnisasja võõrandmise) info väljaandes Ametlikud Teadaanded ja riigi kinnisvararegistris (internetis avalikult kõigile kättesaadav info). Samuti kuuluvad erandina avaldamisele isikuandmed, mille märkimine on kohustuslik seaduse või määruse alusel menetluse käigus tehtavates otsuses (nt menetlusosalise nimi, isiku- või registrikood, enampakkumise dokumentides isiku esitatud pakkumissumma, isikule kuuluva kinnisasja andmed, mis on otsuse langetamisel olulised jne). Eraisikust saaja aadressi, mida kasutatakse otsuse kättetoimetamisel, mujal ei avaldata.

Menetluste käigus esitatud eraisikute avaldused, taotlused ja eraisikutele saadetavad lepingud, arved, teated ja muu kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga. Menetluste käigus isikutega peetava kirjavahetuse ja isikutele õigusi või kohustusi tekitavad haldusotsused, sh keskkonnaministri käskkirjad, avaldame meie internetipõhises dokumendiregistris ». Selles on näha dokumendi saatja või saaja initsiaalid, mitte nimi, dokumendi pealkiri ning haldusaktide puhul ka dokumendi sisu. Dokumendi pealkirjaks interneti dokumendiregistris näitame haldusakti pealkirja vastavalt menetluse liigile (nt "Riigivara võõrandamine", "...enampakkumise tulemuste kinnitamine", "Reaalservituudi seadmine … maaüksusele/kinnisasjale", "Isikliku kasutusõiguse seadmine kinnisasjale" jne).

Juurdepääsupiirangust sõltumata väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja, kohus, riigikontroll).

Riigivara kasutamiseks andmise ja võõrandamise menetlustes koostatud dokumente säilitatakse toimikuna alatiselt.

Järelevalvemenetlus ja süüteomenetlus

Süüteomenetluse läbiviimist reguleerib väärteomenetluse seadustik » ja kriminaalmenetluse seadustik ».

Süüteoteate esitaja andmed avaldame teistele menetlusosalistele ulatuses, mis on ette nähtud menetlusseadustikes.

Meie asutus on liitunud e-toimiku infosüsteemiga. Kasutame seda süüteomenetluste info edastamiseks e-toimikusse, sh andmevahetuseks teiste asutustega (nt karistusandmete edastamisel karistusregistrile ja kohtutäiturile). Põhimääruse kohaselt on e-toimiku infosüsteem kinnine. Siseneda saab üksnes ID-kaardiga sisse logides. Juurdepääsuõigus on üksnes pädevatel ametiisikutel. Samuti saab menetlusosaline ise vaadata enda menetlusandmeid ning esitada ja saada kätte menetlusdokumente.

Oma internetipõhises dokumendiregistris » tähistame süüteomenetluste asjus eraisikutega peetavas kirjavahetuses dokumendi saaja/saatja üksnes initsiaalidega, mitte täisnimega. Sellistel dokumentidel on juurdepääsupiirang: teabenõude esitamisel vaatame üle, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult väljastada. Kindlasti katame kinni Teie isiklikud kontaktandmed, nagu aadress, e-posti aadress ja telefoninumber (v.a siis, kui kirjutate juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse » §-s 35.

Jõustunud süüteootsuseid võib küsida teabenõuet esitades. Ka jõustunud süüteootsusel võib olla juurdepääsupiiranguid. Avalik on süüteo korras karistatu nimi ja isikukood (isikukoodi puudumisel sünniaeg), teiste isikute andmeid ei avalikustata.

Seadus lubab meil süüteomenetluste asjaolusid avalikustada üksnes erandjuhtudel (väärteomenetluse seadustik » § 62, kriminaalmenetluse seadustik » § 214). Seda õigust kavatseme kasutada vaid väga tungival vajadusel ja hoidudes asjaosaliste eraelu ülemäära riivamast. Kui isik viib ise menetlusinfo avalikkuse ette, siis jätame endale õiguse anda avalikkusele oma tegevuse kohta selgitusi.

Jõustunud süüteootsused registreeritakse ka karistusregistris, kuhu ligipääs on piiratud. Andmeid saab küsida karistusregistri seaduse » 3. peatükis sätestatud korras.

Süüteotoimikut säilitame 10 aastat. Selle tähtaja ületanud toimikud kuuluvad hävitamisele.

Maareformi läbiviimisel teostatavas järelevalvemenetluses lähtutakse samadest põhimõtetest nagu teabenõudele, selgitustaotlusele, märgukirjale vastamisel ja kaebuse või vaide menetlemisel.

Maa-ametisse tööle või praktikale kandideerimine

Vabade töö- ja praktikakohtade info on kättesaadav Maa-ameti kodulehel.

Kui kandideerite Maa-ametisse tööle või praktikale, lähtume Teie avaldatud teabest ja avalikest allikatest. Eeldame, et Teie poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda.

Teil on õigus meie poolt Teie kohta kogutud andmetega tutvuda ja meile nende kohta selgitusi anda. Teistele kandidaatidele Teie andmeid ei avaldata, samuti ei avalda me Teile teiste kandidaatide andmeid. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Maa-ameti peahoone külastamine

Sisenedes Maa-ameti peahoonesse võtab Teid vestibüülis esimesena vastu administraator, kes registreerib Teie külastuse (Teie nimi ja külastuse aeg). Seejärel kutsub administraator Teile vastu teenistuja, kelle külaliseks Te olete ning kes saadab Teid kuni hoonest lahkumiseni.

Kui olete kutsutud Maa-ametisse nõupidamisele või mõnele muule suuremale üritusele, siis registreerib administraator Teie külastuse ja lubab Teid üritusele osavõtjate nimekirja alusel.

Maa-ameti hoone ja territoorium on ööpäevaringse videovalve all. Isikute liikumine ametihoones ja territooriumil salvestatakse turvakaalutlustel. Videosalvestuse käigus saadud isikuandmeid kasutatakse üksnes asutusesiseselt Maa-ameti ja tema teenistujate ning külaliste turvalisuse tagamiseks.

Õigus tutvuda enda andmetega

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Meie materjalidega võib tutvuda teabenõuet esitades.

Keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
  • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.


Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Küsimuste korral andmete töötlemise osas saatke kiri aadressile andmekaitse@envir.ee.

Viimati uuendatud 02.09.2021