Juhtkond

Maa-ameti juhtkonna moodustavad peadirektor ja tema kaks asetäitjat.

Tambet Tiits

Peadirektor

Tambet Tiits juhib asutust ja korraldab asutuse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist.

Telefon 665 0601
tambet.tiits@maaamet.ee

Tambet Tiits
Triinu Rennu

Triinu Rennu

Peadirektori asetäitja kinnisvara ja katastri valdkonnas

Triinu Rennu pädevuses on maareformi läbiviimise, maa riigi omandisse jätmise, ruumilise planeerimise, hoonestamata riigimaade haldamise, Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevate riigimaade üle arvestuse pidamise ning maa hindamisega seotud tegevuste ja maa hindamise tegevuslitsentside andmise korraldamine ja elluviimine. Samuti on Triinu Rennu ülesandeks katastriteenuste ja -andmetega seotud tegevuste korraldamine ja elluviimine.

Telefon 665 0755
triinu.rennu@maaamet.ee

Artu Ellmann

Peadirektori asetäitja geomaatika valdkonnas

Artu Ellmanni pädevuses on Maa-ameti geoinformaatikaalase tegevuse korraldamine ja Eesti ruumiandmete infrastruktuuri haldamine, topograafiliste nähtuste andmete hõivamine, geoloogia-, geodeesia-, kartograafia- ja fotogramm-meetriaalase tegevuse korraldamine ja satelliitkaugseirel põhinevate riiklike teenuste arendamine ning loodusressursside kasutamise jälgimiseks aeropildistamiste korraldamine.

Telefon 665 0602
artu.ellmann@maaamet.ee

Artu Ellmann

Viimati uuendatud 04.08.2021