Kinnisvara hinnastatistika päringu võimalused

Päringukeskkonna abil saab pärida informatsiooni kinnisvara tehingute kohta.

Trükise liik

Üldine statistika

Päringu liigi Üldine statistika all kajastatakse kõigi tehingute andmebaasis registreeritud kinnisvara võõrandamistehingute üldandmed, kuid võimalik on valida ka ainult ostu-müügitehingute andmed.

Lülitada sisse vastavalt vajadusele valiknupud: Kõik tehingud või Ost-müük.

 • Kõik tehingud - esitatakse kõigi võõrandamistehingute (ost-müük, kinkimine, vahetus, muu tehing) koondandmed.
 • Ost-müük - esitatakse vaid ostu-müügitehingute koondandmed.

Need valikud on võimalikud kõigi üldise statistika trükiste puhul. Vaikimisi on valitud kõik tehingud.

Hinnastatistika

Päringu liigi Hinnastatistika all kajastatakse infot kinnisvara keskmiste tehinguhindade kohta. Selles osas on kaasatud vaid ostu-müügitehingute andmed.

Aruande tingimused

Lõikeprotsent

Hinnastatistika päringukeskkonnas on valik Lõikeprotsent. Päringukeskkonna kasutaja saab ise määrata, kui suure % ulatuses ekstreemumeid (kummastki otsast väga madala ja väga kõrge hinnaga tehinguid) valimist eemaldatakse. Valikloendist saab valida täisarvulisi numbreid vahemikust 0 kuni 49. Lõikeprotsent leitakse kõigil aruannetel v.a Hoonestatud maa tehingud lähtuvalt pinnaühiku hinnast, hoonestatud maa puhul lähtuvalt tehingu summast.

Asukoha valimine

Aruande üheks vabalt valitavaks tingimuseks on piirkonna valik, mille kohta tehinguinfot soovitakse pärida.

Asukoha laiendatud lihtpäring - päringut on võimalik teostada ühe või mitme asukoha kohta korraga. Võimalik on valida loendist 1 kuni mitu maakonda, omavalitsust või küla/linnaosa. Päringu aruande genereerimiseks peab olema valitud vähemalt maakond.

Asukoha täpsustatud päring - Täpsemas otsingus saab anda päringutingimusena ette mitut piirkonda. Valikkast Täpsem otsing mitme piirkonna kohta märgitud:

Nupp ja valiknupud:

 • vali maakond - saab määrata millise maakonna asustusüksuste järgi tingimus seatakse;
 • Kõik omavalitsused - aruandesse tuuakse kõik valitud maakonna omavalitsused;
 • Kõik omavalitsused v.a linnad - aruandesse tuuakse kõik valitud maakonna omavalitsused välja arvatud linnad;
 • Linnad - aruandesse tuuakse kõik valitud maakonna linnad. Linnade osas on arvestatud kõikide linnadega s.h omavalitsuse siseste linnadega;
 • Piirkond - valides Piirkond saab aruande tingimustesse valida ühe või mitu piirkonda - valitud piirkondade nimed kuvatakse nupu nimeks.

Piirkonnad jagunevad järgmiselt:

 • Eesti - esitatakse koondandmed Eesti kohta;
 • Eesti ilma Tallinnata - võimalik on valida Eesti andmed ilma Tallinnata;
 • Põhja-Eesti - esitatakse koondandmed Harju maakonna (s.h Tallinna) kohta;
 • Kesk-Eesti - esitatakse koondandmed Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakonna kohta;
 • Kirde-Eesti - esitatakse koondandmed Ida-Viru maakonna kohta;
 • Lääne-Eesti - esitatakse koondandmed Hiiu, Lääne, Pärnu ja Saare maakonna kohta;
 • Lõuna-Eesti - esitatakse koondandmed Jõgeva, Tartu, Põlva, Valga, Viljandi ja Võru maakonna kohta
 • Kõik maakonnad - esitatakse tehingu andmed maakondade kaupa;
 • Kõik maakonnad v.a linnad - võimalik on ka valida andmed elimineerides linnad.

Ajavahemiku valimine

Kõiki aruandeid on võimalik pärida kasutades vaba ajavahemikku või lühivalikuid: eelmine kuu, käesolev aasta ja eelmine aasta. Lisaks on võimalik pärida andmeid aegreana, valides mitu ajavahemikku. Aastate/kvartalite/kuude valimiseks tuleb valikloendist loendist märkida sobivad. Kui soovitakse aruannet ainult aastate kohta, siis kvartalit või kuud valida ei ole vaja.

Minimaalne ajavahemik on kuu. Kvartalit ja kuud samaaegselt valida ei saa.

Aruanded

Aruanne avatakse veebibrauseri samas aknas. Aruande ülemisele reale kuvatakse aruande pealkiri, mis on valitud aruande trükise nimetus. Aruande alapealkirja kuvatakse valitud asukoht (või asukohad) ja valitud ajavahemik. Lisavalikute valimisel (ainult ostu-müügitehingud Üldise statistika osas või lõikeprotsent Hinnastatistika osas) kuvatakse alapealkirjas selle kohta vastav märge.

Numbrilisi andmevälju on võimalik sorteerida kasvavalt või kahanevalt klikkides vastaval veeru pealkirjal.

Nupp vali veerud - võimalik valida/eemaldada andmevälju, mida aruandel kuvatakse. Kui valitud rohkem kui kolme veeru nimi, siis kuvatakse nupu nimeks valitud veergude arv (näiteks 11 valitud).

Nupp Jõusta valik - valitud veerud tuuakse aruandesse vajutusega nupule Jõusta valik.

Nupp Pööra tabel - vajutus nupule pöörab tabeli - tabeli ülal kuvatud veergude nimetused viiakse tabeli vasakule esimesse veergu.

Nupp Väljasta Excelisse - aruanne väljastatakse Exceli formaadis.

Aruannetel kasutatavad mõisted

Keskmine - aruannetel on keskmise arvutamise aluseks aritmeetiline keskmine. Aritmeetiliseks keskmiseks nimetatakse tunnuste kõikide väärtuste summa ja objektide arvu jagatist.

Mediaan - arv, millest suuremaid ja väiksemaid väärtusi on variatsioonireas ühepalju. Kui variatsioonireas on paaritu arv liikmeid, siis mediaaniks on selle rea keskmine liige. Kui variatsioonireas on paarisarv liikmeid, siis mediaaniks on andmerea keskpaigas asuvate liikmete aritmeetiline keskmine.

Standardhälve - iseloomustab rea liikmete paiknevust keskväärtuse suhtes. Standardhälve on positiivne ruutjuur üksikväärtuste ja aritmeetilise keskmise vaheliste hälvete ruutude summast, mis on jagatud kas elementide arvuga n või ühe võrra väiksema arvuga n-1 (olenevalt valimi suurusest).

Viimati uuendatud 10.09.2021