Maamõõtjad

Maa-ameti andmetel on Eestis 2021. aastal ligi 100 maamõõtjat, kes omavad nii maakorraldaja kutset kui ka kehtivat maakorraldustööde tegevuslitsentsi. Maamõõtja teenuseid läheb vaja juhul, kui soovitakse taastada hävinenud piirimärki, teha kindlaks piiri asukoht looduses, muuta kinnisasja piiri või kinnisasja jagada.

Maakatastriseaduse § 16¹ lg 1 kohaselt on maakorraldustööde tegemise ja katastrimõõdistamise õigus maakorraldustööde tegevuslitsentsi omaval füüsilisel isikul ja katastripidajal.

01.07.2018 jõustunud maakatastriseaduse muudatuste kohaselt saavad alates 01.07.2018 maakorraldustööde tegevuslitsentsi taotleda ainult füüsilised isikud. Litsents antakse isikule, kellel on kutseseadusele vastav kehtiv maakorraldaja kutse ja kes on sooritanud kaks katastrimõõdistamise katsetööd. Katsetöid ei ole vaja teha, kui litsentsi taotlejal on katastris kahe aasta jooksul litsentsi taotlemisest alates registreeritud kaks katastrimõõdistamist. Senisel kujul litsentsieksamit Maa-amet enam ei korralda. Litsentsieksam on asendunud kutseeksamiga, mille korraldab kutse andmise raames Eesti Geodeetide Ühingu kutsekomisjon. Kutse taotlemisest loe täpsemalt Eesti Geodeetide Ühingu kodulehelt.

Enne 01.07.2018 välja antud maakorraldustööde tegevuslitsentsid (litsentsid numbritega 5 MA-k kuni 605 MA-k) kehtisid kuni 13.11.2020 (MaaKatS § 252). Tegevuslitsentsid alates numbrist 606 MA-k kehtivad ka pärast 13.11.2020.

Litsentseeritud maamõõtjate kontaktid ja eelistatud tööpiirkonnad

Tegevuslitsentsi taotlemine

Maakorraldustööde tegevuslitsentsi saamiseks peab taotleja esitama Maa-ametile avalduse. 

Avaldus tuleb esitada:
Maa-amet, Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn
maaamet@maaamet.ee

Litsentsi taotlev füüsiline isik esitab kirjaliku avalduse, milles tuleb märkida järgmised andmed:

  1. ees- ja perekonnanimi;
  2. isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  3. e-posti aadress, postiaadress ning telefoninumber;
  4. viide kahe viimase aasta jooksul teostatud katastrimõõdistamistele juhul, kui taotleja on need teinud

Taotlusele lisatakse:

  • koopia maakorraldaja kutsetunnistusest;
  • tõend riigilõivu tasumise kohta;
  • litsentsi taotleja digitaalne dokumendifoto;
  • välismaalase puhul koopia elamisloakaardist või Eestis väljastatud isikutunnistusest.

Tegevuslitsentsi pikendamine

Maakorraldustööde tegevuslitsentsi pikendamiseks peab taotleja enne tegevuslitsentsil märgitud kehtivusaja möödumist esitama maakorraldustööde tegevuslitsentsi väljaandmise ekspertkomisjonile vastavasisulise kirjaliku avalduse. 

Viited

Riigilõivu tasumine

Maakorraldustööde tegevuslitsentsi andmise ja kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras. Litsentsi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 260 eurot. Alates 1. juulist 2018 väljastatud litsentsi kehtivuse pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 132 eurot (riigilõivuseadus § 138).

Saaja: Rahandusministeerium
Saaja kontod:
SEB pank - a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank - a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Nordea pank - a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 2900082139

Tegevuslitsentsi väljaandmise ekspertkomisjon

Maa-ameti peadirektori 17.01.2018 käskkirjaga nr 1-1/18/42 (muudetud 30.10.2018 käskkirjaga nr 1-1/18-2255) on moodustatud maakorraldustööde tegevuslitsentsi väljaandmise ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad:

Tõnu Kägo - Maa-ameti katastrimõõdistamise ja –kontrolli osakonna juhataja, komisjoni esimees
Margus Forsel - Maa-ameti katastrimõõdistamise ja –kontrolli osakonna nõunik
Hellis Võsu - Maa-ameti õigusosakonna jurist, komisjoni aseesimees
Francsisek Staškevitš -Maa-ameti katastrimõõdistamise ja –kontrolli osakonna nõunik
Piret Kruusimaa - Maa-ameti katastri registriosakonna juhataja asetäitja
Toivo Tomingas - Maa-ameti geodeesia osakonna peaspetsialist (Eesti Geodeetide ühingu poolt nimetatud liige)
Margus Sarapik - Eesti geodeetide Ühingu juhatuse liige (Eesti Geodeetide ühingu poolt nimetatud liige).

Lisainfo:
Kadri Tamm
6750 851
kadri.tamm@maaamet.ee
ekspertkomisjoni sekretär

Maa-ameti üldine e-posti aadress on maaamet@maaamet.ee

Viimati uuendatud 03.08.2021