Kinnisvara haldamine

Maareformi käigus riigi maareservi jäetud maa valitseja on Keskkonnaministeerium. Keskkonnaministeeriumi valitseda on ligi 1,6 miljonit hektarit ehk 90% riigimaast. Maa-amet haldab sellest 2021. aasta alguse seisuga üle 182 000 hektari.

Maa-amet administreerib Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevat maad, haldab Maa-ameti valduses olevat maad ja teeb Keskkonnaministeeriumi nimel maatehinguid.

Riigi maareservi haldamisel lähtuvad Keskkonnaministeerium ja Maa-amet Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 kabinetinõupidamisel heaks kiidetud riigimaa reservina säilitamise ja tsiviilkäibesse suunamise põhimõtetest.

Maa-amet tegeleb Keskkonnaministeeriumi, Maa-ameti ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 06.09.2016 sõlmitud koostöökokkuleppe alusel ka Rail Balticu projekti maaküsimustega.

Riigi maareservi haldamise ja maatehingutega tegeleb Maa-ameti kinnisvara haldamise osakond

Riigivaraga tehingute tegemise aluseks on

riigivaraseadus (§-d 11-13, 18, 19, 33, 34, 51-54, 741-745)

keskkonnaministri 28.04.2010 määrus nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord"

Taotluse esitamise nõuded leiab eelnimetatud korra §-dest 4 ja 5.

Maavara kaevandamiseks maa rendile andmise aluseks on

maapõueseadus (§ 90)

ja Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määrus nr 161 "Riigile kuuluva kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise täpsustatud nõuded ja kord"

Riigi kinnisvararegistris kannete tegemisel on aluseks

Vabariigi Valitsuse 16.12.2010 määrus nr 178 "Riigi kinnisvararegistri asutamine ja selle pidamise põhimäärus".

Maa-ameti tegevused kinnisvara haldamise valdkonnas

 • korraldab riigimaa kasutamist ja hooldamist
 • müüb enampakkumisel (oksjonil) riigile mittevajalikku maad
 • annab rendile enampakkumisel (oksjonil) põllumajandusmaad
 • haldab riigimaa kasutuslepinguid (hoonestusõiguse-, põllumaa rendi- ja kasutusvalduse lepingud)
 • seab vajadusel riigimaale hoonestusõigusi
 • müüb maad kasutusvaldajatele või hoonestusõiguse omanikele

Teeb raudteetrassi rajamiseks vajaliku maa riigile omandamiseks järgmisi toiminguid:

 • peab läbirääkimisi maaomanikega
 • teeb maakorraldustoiminguid ja ümberkruntimist
 • valmistab ette ostmise tehingud

Kasutusõiguste ja maade arvestuse büroo

 • seab riigimaale piiratud asjaõigusi (isiklikud kasutusõigused, servituudid);
 • võtab reformimata maa ajutise valitsejana vastu otsuseid piiratud asjaõigusega koormamise küsimustes;
 • annab nõusolekuid riigimaa ajutiseks kasutamiseks;
 • annab maad rendile maavarade kaevandamiseks;
 • võõrandab otsustuskorras maad kohalikele omavalitsustele, mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
 • korraldab maa üleandmist teistele ministeeriumidele ja asutustele;
 • peab arvestust Keskkonnaministeeriumi haldusala asutuste maade üle;
 • teeb riigimaaga seotud toiminguid riigi kinnisvararegistris ja kinnistusraamatus.

Viimati uuendatud 06.07.2021