Riigimaa servituudid ja ajutised kasutused

Maa-amet seab riigimaadele, mille riigivara valitsemiseks volitatud asutus on Maa-amet, servituute ning annab nõusolekuid riigimaade kasutamiseks riigivara valitseja kehtestatud korras.

Servituudid (reaalservituut, isiklik kasutusõigus) ja tehnorajatise rajamine reformimata maale

Riigimaad soovitakse servituudiga koormata enamasti riigimaa kaudu kinnisasjadele juurdepääsu tagamiseks ning riigimaale tehnorajatiste rajamiseks. Kui riigimaa kasutamine on vajalik mõne konkreetse kinnistu teenindamiseks, siis seatakse riigimaale reaalservituut. Riigimaa kasutamisel mõne konkreetse isiku huvides koormatakse riigimaa isikliku kasutusõigusega. Riigimaa koormamine servituudiga toimub asjaõigusseaduse  ja riigivaraseaduse alusel. Maa-amet saab anda nõusolekuid tehnorajatise rajamiseks ka reformimata riigimaadele, mille osas täidab Maa-amet riigimaa ajutise valitseja ülesandeid.

Taotluste esitamiseks soovitame kasutada järgmisi vorme:

Taotlus isikliku kasutusõiguse seadmiseks | 14.46 KB | docx

Taotlus reaalservituudi seadmiseks | 14.85 KB | docx

Taotlus reformimata maale | 15.94 KB | docx

Vormide täitmiseks tuleb need eelnevalt oma seadmesse salvestada.

Riigimaa ajutiseks kasutamiseks andmine toimub riigivara valitseja kehtestatud korras

Riigimaa saab riigivaraseaduse alusel anda kasutamiseks riigivara valitseja kehtestatud korras järgmistel juhtudel (täidetud peab olema vähemalt üks tingimustest):

  • kui kinnisasja kasutatakse kuni 100 kalendripäeva või tunnipõhise kasutamise korral kuni 1000 tundi kalendriaastas,
  • kasutatav pind on kuni 100 ruutmeetrit või
  • eeldatav kasutustasu koos käibemaksuga on kuni 1000 eurot kalendriaastas.

Riigimaa ajutise kasutamise soovi korral tuleb esitada Maa-ametile vastav sooviavaldus, mis sisaldab informatsiooni kasutamiseks soovitud kinnisasja (koha-aadress, katastritunnus), kasutamise eesmärgi, kasutamiseks soovitud ala suuruse ning kasutamise aja kohta. Juhul kui kinnisasja soovitakse kasutada osaliselt, siis tuleb lisada selgitav joonis.

Servituutide seadmise ja ajutiste kasutuste nõusolekute menetlustega tegeleb Maa-ameti maatoimingute osakonna kasutusõiguste ja maade arvestuse büroo.

Täpsemat informatsiooni riigimaade kasutamise kohta võib küsida:
Tea.Faber@maaamet.ee, mob 5385 1691; 
Merilin.Heinsoo@maaamet.ee, mob 5387 2823; 
Mihkel.Agarmaa@maaamet.ee, mob 5386 0093; 
Merli.Virk@maaamet.ee, mob 5197 4589; 
Tiiu.Arula@maaamet.ee, mob 5308 1485

Viimati uuendatud 23.09.2021