Riigimaade planeeringute ja projektide kooskõlastamine

Maa-ameti üks tegevusvaldkond ja ülesanne on korraldada ja koordineerida ameti ruumilise planeerimisega seotud ülesannete täitmist ning osaleda insener-tehniliste projektide menetlustes selleks antud volituste piires. Maa-ametil on planeeringuandmete avalikkusele vahendaja roll ning amet koondab ja avalikustab ameti käsutuses oleva planeeringuteabe.

Ruumilise planeerimise ja insener-tehniliste projektide menetlustega tegeleb Maa-ameti maatoimingute osakonna planeeringute ja ehitusprojektide büroo.

Planeeringute ja ehitusprojektide büroo teeb tihedat koostööd Maa-ameti geoloogia ja geodeesia osakonnaga. Koostöös valmistatakse ette ameti seisukohti detailplaneeringute ning insener-tehniliste projektide menetlustes läbivaatamisel ja kooskõlastamisel, kui planeeritav maa-ala või projektala asub keskkonnaregistri maardlate nimistus oleval maardlal või selle osal, ning kui planeeritaval alal või projektalas asuvad riiklikult tähtsad geodeetilised märgid.

Maa-ameti tegevused seoses planeerimise ja insener-tehniliste projektidega

  • korraldab ja koordineerib ameti ruumilise planeerimisega seotud ülesannete täitmist;
  • esindab detailplaneeringute menetluses riigi huvisid omaniku, puudutatud või huvitatud isiku esindajana;
  • teeb ettepanekuid ameti volitusel olevate riigimaade planeerimiseks ja korraldab planeeringute tellimise;
  • haldab planeeringutega seotud andmekogusid ja osaleb andmekogude arendamises, koostalitusvõime korraldamises ning koordineerimises;
  • osaleb riigi esindajana projekteerimistingimuste, ehituslubade ja kasutuslubade andmise menetlustes;
  • teeb koostööd riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega ning valitsusväliste organisatsioonidega;
  • teeb ettepanekuid valdkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks ning osaleb ameti tegevuses vastavate õigusaktide eelnõude koostamisel.

Viimati uuendatud 06.07.2021