Geodeesia

Geodeesia ülesanne on määrata täpne Maa suurus ja kuju kokkuleppelises koordinaatsüsteemis ning kindlustada maapinnal geodeetilised punktid koos koordinaatide, kõrguse ja raskuskiirenduse täpsete väärtustega.

Maa-ameti ülesandeks on tagada riikliku geodeetilise süsteemi ja geodeetiliste võrkude ajakohasus ning geodeetiliste andmete kättesaadavus.

Geodeetilisi andmeid saab rakendada erinevate teaduslike ja tehniliste ülesannete, nagu kaardistamine, geoidi arvutus, vajumisvaatlused, geoloogilised ja geodünaamilised uuringud, mereuuringud, metroloogiateenistus jms lahendamiseks.

Maa-ameti tegevused geodeesia valdkonnas

 • Geodeetilise süsteemi » haldamine, ajakohastamine ja täpsustamine;
 • Geodeetiliste punktide andmekogu » pidamine ja andmete ajakohasena hoidmine;
 • riigi ja kohalike geodeetiliste võrkude rajamine ning rekonstrueerimine;
 • globaalse positsioneerimise püsijaamade võrgu haldamine;
 • geodeetiliste tööde kooskõlastamine ja tehniline kontroll;
 • geodeetiliste märkide haldamine ja riikliku kaitse korraldamine;
 • geodeetiliste tööde metroloogiline kindlustamine;
 • geodeesia arhiivi pidamine.

Arhiiv

Maa-ameti geodeesia arhiivi ülesandeks on erinevate organisatsioonide poolt kogutud geodeetiliste ja ehitusgeodeetiliste andmete säilitamine.

Maa-ameti geodeesia arhiivi kogus on orienteeruvalt 78 000 säilitusühikut (aruanded, skeemid, planšetid, jms), sealhulgas:

 • geodeetilistest töödest: andmed geodeetiliste võrkude projektide, aruannete ja skeemide kohta, geodeetilise võrgu punktide koordinaadid ja krokiid, reeperite ja polügonomeetria punktide kõrgused (kõrguste kataloogid) ja krokiid;
 • rakendusgeodeetilistest töödest: aruanded 1:500, 1:1 000,
  1: 2 000 mõõtkavas tööde kohta.

Geodeetilised materjalid »

Rakendusgeodeetiliste tööde aruanded »

Rahvusvaheline koostöö geodeesias »

Maa-amet osaleb geodeesia valdkonnas aktiivselt rahvusvaheliste organisatsioonide töös:

 • Rahvusvahelise Geodeesia Assotsiatsiooni Referentsraamistike Euroopa töögrupp (EUREF);
 • Euroopa püsijaamade võrk (EPN);
 • Põhjamaade geodeesiakomisjon (NKG);
 • Euroopa asukohamääramise süsteem (EUPOS);
 • Euroopa riikide rahvuslike kaardistusorganisatsioonide ühendus EuroGeographics (PosKEN töögrupp)
  www.eurogeographics.org »;
 • Struve Koordineeriv Komitee.

Viimati uuendatud 01.09.2021