EUREF

(http://www.euref.eu/)

EUREF on IAG (International Association of Geodesy) referentsraamistike Euroopa töögrupp (komisjon 1 - Referentsraamistikud, alamkomisjon 1.3 - regionaalsed referentsraamistikud). EUREF alamkomisjon moodustati 1987. a IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics) peaassambleel Vancouveris.

EUREF tegeleb Euroopa referentsraamistiku - geodeetiline infrastruktuur, mis vajab täpset asukohateavet (nt kolmedimensiooniline ja ajast sõltuv asukohamäärang, geodünaamika, täpne navigatsioon, GIS) - määratlemise ja haldamisega koostöös organisatsioonidega IAG ja EuroGeographics (rahvuslikke kaardistusorganisatsioonide konsortsium).

EUREF ülesanded:

 • Euroopa geodeetilise referentssüsteemi määratlus, realisatsioon ja haldus;
 • Euroopa terrestrilise referentssüteemi (ETRS89) ja Euroopa vertikaalse referentsüsteemi (EVRSi) kasutuselevõtu edendamine partnerriikides;
 • EUREF GNSS püsijaamade võrgu (EPN) arendamine ja haldamine;
 • Geodeetiliste referentssüsteemide realisatsioonide arendamine ja haldamine.

Euroopa püsijaamade võrk EPN

(http://www.epncb.oma.be/)

EUREF püsijaamade võrk koosneb:

 • pidevalt töötavad GNSS (Global Navigation Satellite Systems, nagu GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, ...) püsijaamad;
 • andmekeskused (ligipääs GNSS püsijaamade andmetele);
 • analüüsikeskused (GNSS andmete analüüs);
 • koordinaatorid (erinevad EPN tooted);
 • keskbüroo, mis vastutab EPN igapäevase jälgimise ja juhtimise eest.

EPN võrgu haldamine toimub IAG (International Association of Geodeesia) regionaalsete referentsraamistike Euroopa alamkomsijoni juhtimise all.

EPN põhieesmärgiks on tagada juurdepääs Euroopa terrestrilisele referentssüsteemile (ETRS89), mis on Euroopas täpsete GNSS koordinaatide standardiks. Referentssüsteem ETRS89 on toetatud EuroGeographic poolt ja kinnitatud INSPIRE direktiiviga 2007/2 / EÜ. ETRS89 moodustab selgroo asukohapõhistele andmetele Euroopa territooriumil, seda nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

EPN teeb avalikkusele kättesaadavaks kõikide EPN püsijaamade GNSS andmefailid ning nende täpsed asukohad, kiirused ja troposfääri parameetrid. Nimetatud toodete alusel EPN aitab jälgida Euroopa tektoonilisi deformatsioone, pikaajalisi kliima muutusi ning meretaseme muutusi.

EPN andmete või toodete kasutamisel palun lisage järgmine viide: (Bruyninx C. et al. (2012), Enhancement of the EUREF Permanent Network Services and Products, "Geodesy for Planet Earth", IAG Symposia Series, Vol. 136, pp. 27-35, DOI:10.1007/978-3-642-20338-1_4).

Põhjamaade geodeesiakomisjon NKG

(http://www.nordicgeodeticcommission.com/)

Põhjamaade geodeesia komisjon (NKG) on põhjamaade geodeesia ühendus (Taani, Soome, Island, Norra ja Rootsi). Baltimaad (Eesti, Läti, Leedu) on vaatlejaliikme staatuses. NKG eesmärk on anda liikmetele võimalusi koostööks ja teadmiste-kogemuste vahetamiseks. NKG egiidi all on läbi viidud mitmeid projekte, nt NKG geoid, NKG GNSS arvutuskeskus, NKG maatõusu mudel, jm.

NKG töögrupid:

 1. Navigatsiooni ja asukohamääramise töögrupp - küsimused täpsest asukohamäärangust, GNSS-RTK võrgud, standardid ja juhendmaterjalid.
 2. Geodünaamika töögrupp - geodünaamilised nähtused, gravimeetrilised mõõtmised.
 3. Geoidi ja kõrgussüteemide töögrupp - NKG geoidi arvutus, kõrgussüteemid ja nende vahelised seosed.
 4. Referentsraamistike töögrupp - geodeetilised referentsüsteemid, GNSS arvutuskeskus, transformatsioonimudelid, GNSS vertikaal- ja horisontaalkiiruste mudelid.

Euroopa asukohamääramise süsteem EUPOS

(http://www.eupos.org/)

EUPOS projekti eesmärk on rajada Kesk- ja Ida-Euroopa riikides ühtne GNSS püsijaamade võrk, mis võimaldaks teha GNSS mõõtmisi reaalajas (RTK). Eesti osaleb EUPOS juhtkomitee töös.

Viimati uuendatud 01.09.2021