GEOLOOGIA

Maa-ameti üheks ülesandeks on tagada geoloogiliste andmete ajakohasus ja kättesaadavus.

Geoloogilised andmed ehk info maapõue kohta on vajalik eelkõige maapõueressursside kasutuselevõtul, hoonete-rajatiste kavandamisel, keskkonna kaitsmisel. Geoloogiliste andmete saamiseks rajatakse puurauke ja kaevandeid ning viiakse läbi geofüüsikalisi uuringuid.