GEOLOOGIA

Maa-ameti üheks ülesandeks on tagada geoloogiliste andmete ajakohasus ja kättesaadavus. Geoloogilised andmed ehk info maapõue kohta on vajalik eelkõige maapõueressursside kasutuselevõtul, hoonete-rajatiste kavandamisel, keskkonna kaitsmisel. Geoloogiliste andmete saamiseks rajatakse puurauke ja kaevandeid ning viiakse läbi geofüüsikalisi uuringuid.

Maa-ameti tegevused geoloogia valdkonnas

Viimati uuendatud 02.09.2021