Geoinformaatika

Tänu geoinformaatikale on võimalik ruumiandmeid kasutada kõige paremal moel. Ruumiandmed on andmed, mis on seotud konkreetse asukoha või geograafilise alaga. Ruumiandmed kirjeldavad ümbritsevate nähtuste asukohta, omadusi ja kuju. Selliseid andmeid on mugav hallata geoinfosüsteemides.

Geoinfosüsteemide arendus ja geoinformaatika alane tegevus Maa-ametis toetab ameti teiste tegevusvaldkondade põhiülesannete täitmist, näiteks maakatastri pidamist või aadressiandmete süsteemi pidamist. Samas on geoinformaatika üheks Maa-ameti põhitegevusharuks, mis vastutab valdkonna-alase koordineerimise ja koostöö eest kogu riigis, arendab välja omavahel ühilduvad geoinfosüsteemid ning teeb igaühele läbi geoportaali kättesaadavaks nii Maa-ameti kui teiste ametite ruumiandmed.

Maa-ameti tegevused geoinformaatika valdkonnas

 • koordineerib ja korraldab riikliku ruumiandmete infrastruktuuri arendamist, ruumiandme- ja võrguteenuste väljaarendamist;
 • peab ühendust Euroopa Komisjoniga INSPIRE direktiiviga seotud küsimustes ja koordineerib suhtlust teabevaldajatega;
 • täidab Eesti topograafia andmekogu (ETAK) haldamise ja arendamisega seotud ülesandeid;
 • loob ja levitab ruumiandmeid ja kaarte (sealhulgas digitaalne Eesti põhikaart 1:10 000kaardirakenduste aluskaardid), tagab andmete uuenemise teenustes;

 • teeb järelevalvet ruumiandmete töötlemise, ruumiandmekogude haldamise ja -teenuste osutamise üle;
 • töötab välja ja juurutab geoinformaatika alaseid regulatsioone ja andmestandardeid ning osaleb ruumiandmete ja geoinformaatika alastes rahvusvahelistes töörühmades;
 • arendab ja osutab tuge satelliitkaugseirel põhinevate riiklike teenuste osas (ESTHub);
 • teeb ettepanekuid valdkonda reguleerivate õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks ning osaleb ameti tegevuses vastavate õigusaktide eelnõude koostamisel.

Maa-ameti geoportaal

Maa-ameti geoportaali on koondatud ülevaated Maa-ameti ruumiandmekogude ja -teenuste kohta, sealt leiab viited erinevatele kaardirakendustele ning infot ruumiandmete kasutamise kohta.

Eesti geoportaal

Eesti geoportaali kaudu avalikustatakse ja tehakse kättesaadavaks Eesti riigi ja kohalike omavalitsuste ning teiste avalik-õiguslike juriidiliste isikute haldusalas olevad INSPIRE direktiivi nõuetele vastavad ruumiandmed ja ruumiandmeteenused.

  Ruumiandmete kasutamine

  • Kõik ruumiandmed on avalike kaardirakenduste ja teenuste kaudu tasuta vaadatavad ja päritavad.

  • Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmed, sh vektorgraafikas tuumandmed, ortofotod, kõrgusandmed, ETAK alusel loodud digitaalkujul kaardid on alates 1. juulist 2018 igaühele avaandmetena tasuta allalaaditavad.

  Vaata lisaks

  Viimati uuendatud 02.09.2021