Topograafilised andmed ja kaardid

Maa-ameti üks olulisi ülesandeid on varustada Eesti ühiskonda riiklike topograafiliste andmete ja kaartidega.

Topograafilised andmed kajastavad nii looduslikke nähtusi kui ka inimtekkelisi objekte maapinnal (veekogud, ehitised, teed, kaldajoon jne).

Topograafilisi andmeid kogutakse vaatluste ja mõõdistamiste, sealhulgas aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise teel ning teiste andmekogudega andmeid vahetades.

Topograafilisi andmeid hoitakse Eesti topograafia andmekogus (ETAK). Nendest andmetest valmistatakse erinevaid kaarte, samuti kasutatakse ETAK-i andmeid mitmetes teistes riiklikes andmekogudes (näiteks teeregistris).

 ETAK-i andmed on avaandmetena kõigile tasuta kättesaadavad maa-ameti geoportaali kaudu.

Geomaatika valdkonda tutvustav video
Kas oled olnud olukorras, kus vajad head maakaarti?

Maa-ameti tegevused topograafiliste andmete ja kaartide valdkonnas

  • Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmete uuendamine / ajakohasena hoidmine;
  • andmevahetuse võimaldamine ja korraldamine ETAK-i ja teiste riiklike andmekogude vahel;
  • erinevate kaartide valmistamine;
  • Maa-ameti kaartide metaandmete pidamine;
  • koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega;
  • valdkonda reguleerivate õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks ettepanekute tegemine ning ameti tegevuses vajalike õigusaktide eelnõude koostamine;
  • kartograafia arhiivi pidamine.

Olulisemad kaardid

Arhiiv

Maa-ameti kartograafia arhiivi topograafiliste kaartide kogu sisaldab 7180 erinevat ajaloolist kaarti ajavahemikust 1946–1991. Vt Kartograafiaarhiiv

Rahvusvaheline koostöö kartograafias

Maa-amet osaleb kartograafia vallas aktiivselt rahvusvaheliste organisatsioonide töös. Maa-amet on Euroopa riikide rahvuslike kaardistusorganisatsioonide ühenduse EuroGeographics liige (www.eurogeographics.org).

Osaleme kogu Euroopat katvate digitaalsete kaardiandmebaaside andmete loomisel Eesti territooriumi ulatuses. EuroGeographics-i rahvusvahelised ühisprojektid on:

Viimati uuendatud 02.09.2021